Vị trí tuyển dụng

TRƯỞNG NHÓM DIGITAL MARKETING

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:15/12/2018

Số lượng:01

Công nhân chế tác sản phẩm

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:15/11/2018

Số lượng:30

Công nhân sản xuất

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:07/11/2018

Số lượng:12

Kỹ sư cơ khí

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:20/11/2018

Số lượng:01

Kỹ sư hệ thống điện dự án

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:20/11/2018

Số lượng:01

Nhân viên kinh doanh

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:20/09/2018

Số lượng:14

Product Development Teamleader

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:20/09/2018

Số lượng:01

Trade Marketing Executive/Teamleader

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:31/12/2018

Số lượng:02

Nhân viên IT

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:06/09/2018

Số lượng:02

Tiếng Việt
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ: