Vị trí tuyển dụng

Nhân viên IT

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:31/03/2018

Số lượng:02

Nhân viên Quan hệ khách hàng

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:31/03/2018

Số lượng:01

Nhân viên thiết kế nội thất 3D

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:31/03/2018

Số lượng:01

Nhân viên thiết kế đồ họa 2D

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:31/03/2018

Số lượng:01

Nhân viên nghiên cứu thị trường

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:31/03/2018

Số lượng:02

NV kinh doanh Bất động sản

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:05/02/2018

Số lượng:02

Kỹ sư Cơ khí

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:31/03/2018

Số lượng:02

Kỹ sư Điện – Tự động hóa

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:31/03/2018

Số lượng:02

NV vận hành máy - Phenikaa Huế

  • Chia sẻ:

Ngày hết hạn:25/01/2018

Số lượng:60

Tiếng Việt
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ:
Vị trí tuyển dụng:
Ngày hết hạn:
Khoảng lương:
Số lượng:
Địa điểm:
Mô tả công việc:
Yêu cầu:
Quyền lợi:
Chia sẻ: