VICOSTONE VÀ STONEVIETNAM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

  • 03/04/2018
  • |
  • Chia sẻ:

Ngày 30/03/2018 CTCP Chế tác đá Việt Nam (STONEVIETNAM) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Tham dự Đại hội có 08 cổ đông và đại diện cổ đông với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội  là 10.301.975 cổ phần, chiếm 93,65% tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.


Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 CTCP STONEVIETNAM


Với tinh làm việc tích cực và tuân thủ đúng pháp luật, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của STONEVIETNAM đã thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 và phê chuẩn một số nội dung quan trọng như phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018; lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; …


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - CTCP VICOSTONE


Trước đó, ngày 15/03/2018, ĐHĐCĐ thường niên 2018 CTCP VICOSTONE cũng thành công tốt đẹp. Dự Đại hội có 85 cổ đông và đại diện cổ đông với tổng số cổ phần tham dự là 71,220,477 cổ phần, chiếm 89,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.


Các cổ đông tham dự đại hội


Nhiều cổ đông tích cực tham gia thảo luận

 


Đại hội thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính: Tổng doanh thu đạt 4.408 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.125 tỷ đồng và phê chuẩn một số nội dung quan trọng như: bổ sung ngành nghề kinh doanh, phê chuẩn kế hoạch SXKD 2018; Phê chuẩn BCTN năm 2017 của CTCP Vicostone; phê chuẩn kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát;…
Những Câu hỏi của cổ đông tại Đại hội cũng được Đoàn chủ tịch giải đáp thỏa đáng như: Kế hoạch nội địa hóa nguyên liệu của Vicostone; tình hình sử dụng lượng tiền mặt, vay nợ tín dụng và hàng tồn kho của công ty; định hướng mở rộng thị trường xuất khẩu sang châu á cụ thể Nhật Bản và Hàn Quốc;…
Với sức mạnh nội tại, cùng sự tin tưởng, ủng hộ của các cổ đông, HĐQT, VICOSTONE và STONEVIETNAM cam kết sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành các mục tiêu SXKD năm 2018, góp phần nâng cao thương hiệu trên trường quốc tế./.